Privacybeleid

Klik hier voor het volledige privacybeleid van Equilar.

Persoonsgegevens

Om cliŽnten goed van dienst te kunnen zijn, leggen werknemers van Equilar bepaalde persoonsgegevens vast. Naast naam, adres en verzekeringsgegevens gaat het ook om medische informatie. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens spreekuren met de bedrijfsartsen, PMO’s, of anderszins. Met deze gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. Voor de bescherming van de privacy is Equilar gebonden aan wetgeving. Deze geeft aan op welke wijze Equilar met persoonlijke gegevens dient om te gaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Daarnaast is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet legt instellingen bepaalde verplichtingen op en geeft de cliŽnt een aantal rechten. Zo mogen instellingen alleen gegevens verzamelen voor het doel waarvoor ze worden verstrekt. De gegevens die de cliŽnt verstrekt mogen te allen tijde ingezien worden, tenzij in strijd met het privacybelang van een ander. De cliŽnt kan de gegevens ook laten corrigeren, afschermen of laten vernietigen na een schriftelijk verzoek. Deze schriftelijke opdracht wordt onderdeel van het dossier. Verzuimgerelateerde gegevens blijven wel altijd in het dossier tot de bewaartermijn is verstreken. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Beveiliging van gegevens

Equilar heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat cliŽntgegevens zorgvuldig worden behandeld :

  • Alle werknemers van Equilar die cliŽntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van cliŽntgegevens zijn gebonden aan geheimhouding.
  • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van Equilar. Hiertoe zijn computers alleen voor betrokkenen werknemers toegankelijk middels hun persoonlijke inlogcode en zijn ruimtes waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.
  • In protocollen en procedures is vastgelegd wie wanneer bevoegd is om kennis te nemen van persoonsgegevens.
  • CliŽntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde dienstverlening te kunnen leveren.

Inzage in dossier

De cliŽnt heeft het recht om zijn/haar medisch dossier in te zien of hier een afschrift van te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de bedrijfsarts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de cliŽnt. Meer informatie? Raadpleeg dan de website van de KNMG : KNMG inzage medisch dossier.

Kopie medisch dossier

Indien een kopie van een medisch dossier wordt aangevraagd, kan er contact worden opgenomen met het medisch secretariaat van Equilar. Als een kopie van een medisch dossier wordt opgehaald, op het kantoor van Equilar, moet de cliŽnt zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Voor verdere vragen of informatie, kunt u contact opnemen met of +31(0)85-2029202